Serveis d’Enginyeria

PROJECTES D’ACTIVITATS

Es realitzen projectes d’activitats i la seva tramitació als organismes competents per tal d’obtenir el permís o llicencia municipal d’activitats.

Es tindran en compte les diferents normatives i ordenances municipal vigents que li siguin d’aplicació.

La tramitació dels projectes d’activitats aniran en funció del tipus d’activitat, la superfície construïda, la ocupació, la configuració del recinte, la carrega de foc, etc.

Així es tramitaran segons la tipologia com a :

 • Declaracions responsables (amb certificat tècnic)
 • Comunicació amb projecte
 • Comunicació ambiental
 • Llicencia ambiental
 • Autorització ambiental

OBRES

Es realitzen projectes d’obres, tant d’obra nova, com ampliacions, reformes i rehabilitació de industries i locals, i la seva tramitació als organismes competents per obtenir la llicencia d’obres.

Segons la complexitat i característiques de l’obra es presentaran com a:

 • Comunicacions sense direcció facultativa
 • Comunicacions amb direcció facultativa
 • Obres menors
 • Obres majors
 • Legalització d’obres ja executades
 • Direcció d’obres

També es porten a terme legalitzacions d’obres ja executades.

Es realitza també la direcció dels projectes d’obra així com el seguiment d’aquestes.

A petició de la propietat s’estudien comparatives entre els pressupostos dels diferents industrials per obtenir la millor relació preu qualitat per al client.

INSTAL·LACIONS

Es realitzen projectes i legalitzacions d’instal·lacions subjectes a reglamentació específica i la tramitació als organismes de control

 • Instal·lacions elèctriques de baixa tensió (BT)
 • Instal·lacions d’aire comprimit
 • Instal·lacions de protecció contra incendis
 • Instal·lacions de telecomunicacions

ENGINYERIA ACÚSTICA

Es porten a terme tot tipus de mesuraments acústics de les diferents activitats susceptibles de generar molèsties per soroll.

Així mateix es realitzen projectes d’aïllament acústic per evitar molèsties als habitatges i/o veïns mes afectats i també projectes de condicionament acústic.

Es realitzen mesuraments:

 • D’aïllament acústic
 • Sorolls d’impacte
 • Nivells de pressió Sonora
 • Vibracions

L’empresa disposa de tot l’equip necessari per poder portar a terme aquests mesuraments. Els equips estan degudament calibrats i verificats.

VALORACIÓ DE MAQUINARIA

Es realitzen valoracions pericials de maquinaria, instal·lacions (elèctriques, gas, aigües, calefaccions, aires acondicionats…) i edificis o naus industrials i locals empresarials.

PROJECTES TÈCNICS DE LA SEGURETAT I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS (Segons Llei 3/2010)

Si li es preceptiu es realitza el projecte de Protecció contra Incendis de la Generalitat de Catalunya per obtenir l’informe favorable.